Merkitys Perustuslaki

Mikä on perustuslaki:

Perustuslaki on julkisoikeuden haara, jonka tarkoituksena on analysoida joukkoa lähteitä, periaatteita ja perustuslakia, jotka ohjaavat maan oikeusjärjestystä.

Perustuslain oikeuden ominaisuudet

Perustuslaillisen oikeuden ominaisuudet ovat seuraavat:

  1. Se on julkisoikeuden haara, joka säätelee valtion ja yksilöiden välisiä suhteita, kun nämä toimivat julkisen toimivallansa mukaisesti.
  2. Suojelee oikeusvaltioperiaatetta valvomalla valtion perustuslain tai perustuslain säännösten noudattamista.
  3. Kansan suvereniteetin periaate on kansan oikeus valita lakeja ja hallitsijoita.
  4. Rajoittaa valtion toimintaa Perustuslaki rajoittaa lainsäätäjän ja maan julkisten valtojen toimintaa.
  5. Rakennevallan seurauksena ihmiset käyttävät sitä suoraan tai edustajiensa välityksellä.

Perustuslaillinen oikeusvaltio

Perustuslaillinen oikeusvaltio on valtio, johon sovelletaan sen Magna Cartaa tai lakeja, jotka on hyväksytty sen oikeusjärjestelmässä vahvistetun menettelyn mukaisesti julkisten valtioiden toiminnan ja valvonnan takaamiseksi.

Perustuslainsäädännön tarkoituksena on vahvistaa hallintomuoto, lait, jotka määrittelevät valtion, säätelevät valtion julkisia valtoja, organisoivat ne, säilyttävät niiden välisen jakautumisen ja riippumattomuuden, pyrkivät suojelemaan oikeusvaltiota, ylläpitämään maan suvereniteettia, luoda keinot ja mekanismit ihmisten takuiden ja perusoikeuksien suojaamiseksi sekä keino palauttaa kaikki valtion itse rikkomat oikeudet, kaikki tämä perustuslaiksi tai perustuslailliseksi peruskirjaksi kutsutulla asiakirjalla, kutsutaan myös Magna Cartaksi.

Perustuslaki on vakiinnutetun vallan konkretisointi, koska valtio muodostuu siihen, samoin kuin sen toiminta, sen toimivalta, mutta paljon tärkeämpää on sen rajat, koska maan perustuslain kautta hallituksen toiminta, kaikki mainitun perustuslain ulkopuoliset toimet loukkaavat tai ovat ristiriidassa ihmisten perusoikeuksien ja -takuiden kanssa, joiden osalta tällainen toiminta on katsottava mitättömäksi ja näiden perusoikeuksien loukkaaminen on taattava kansalaisille.

Katso myös perustuslailliset periaatteet.

Perustuslain oikeuden merkitys

Perustuslailla ja perustuslailla on perimmäinen tavoite taata ja suojella maan kansalaisten oikeusvaltioperiaatetta. Eri maissa on elimiä, joiden tehtävänä on valvoa perustuslaillisten normien ja periaatteiden soveltamista, tulkintaa ja varmistaa niiden noudattaminen, kuten Espanjan perustuslakituomioistuimen tai joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden korkeimpien tuomioistuinten perustuslakituomioistuinten erityistapaus. ne pyrkivät takaamaan kansalaisten perusperiaatteiden ja -oikeuksien suojan vain, jos valtion elimet ja yhteisöt rikkovat niitä.

Perustuslaillinen prosessilaki

Perustuslakiprosessilaki on prosessioikeudellinen kurinalaisuus, jolla taataan perustuslain ja muiden siihen sisältyvien oikeuksien ylivalta.

Meksikossa perustuslaillista prosessilainsäädäntöä käyttää korkeimman oikeuden perustuslakituomioistuin, jonka tehtävänä on valvoa perustuslaillisuutta, ratkaista perustuslaillisista kiistoista johtuvat menettelyt sekä kuulla ja ratkaista perustuslain vastaiset toimet, jotka on esitetty perustuslakia tai lakia vastaan pitää perustuslain vastaisena.

Perustuslain oikeuden lähteet

Perustuslaillisen oikeuden lähteet vaihtelevat kunkin maan oikeusjärjestelmän mukaan, yleisin on seuraava perustuslaillisen oikeuden lähteiden jako.

Perustuslakioikeuden suorat lähteet: perustuslaki, lait, kansainväliset sopimukset, tullit.

Perustuslaillisen oikeuden epäsuorat lähteet: Oikeustiede, oppi, vertaileva laki.

Tunnisteet:  Yleinen Ilmaisut - Suosittu Sanat Ja Sananlaskut