Viisi tärkeintä eettistä arvoa esimerkeillä

Eettiset arvot ovat niitä, jotka jäsentävät ihmisen käyttäytymistä tarkoituksena vahvistaa tietoisen ja kunnioittavan toiminnan tärkeyttä vaikuttamatta kielteisesti ympärillämme oleviin.

On olemassa erilaisia ​​arvoja, joita pidetään eettisinä kunkin yksilön käsityksen mukaan. Tärkeimpinä eettisinä arvoina voidaan kuitenkin nimetä seuraavat: oikeudenmukaisuus, vapaus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus.

Oikeus

Oikeus tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja sen antamista kaikille, mikä on oikeutetusti heidän. Ihmisten, jotka toimivat oikeudessa, on tehtävä se puolueettomasti, vastuullisesti ja noudattaen lakeja.

Vaikka tietyissä tilanteissa oikeus näyttää toimivan epäoikeudenmukaisesti, on kuitenkin muistettava, että sitä sovelletaan sen mukaan, mitä yhteiskunta pitää moraalisesti oikeana tai oikeutettuna yhteisen edun kannalta.

Esimerkiksi jos henkilö ei noudata velvoitteitaan ja tekee väärän teon, kuten varkauden tai petoksen, hän tietää, että häntä on rangaistava oikeudella toimistaan ​​sekä vastuun ja etiikan puutteesta.

Katso myös oikeus.

Liberty

Vapaus on perustavanlaatuinen ja luovuttamaton ihmisoikeus, eli se on yksilön kyky tehdä päätöksiä, toimia ja kantaa vastuunsa. Yhden ihmisen vapaus ei rajoita muiden vapautta.

Kuitenkin monissa tapauksissa vapautta rajoitetaan yleisen hyvinvoinnin hoitamiseksi ja suojelemiseksi sekä vallan ja auktoriteetin väärinkäytön välttämiseksi.

Esimerkki vapaudesta voi olla: kunnioittaa ja sallia eläinten elää vapaasti luonnollisessa tilassaan. Villieläinten sieppaaminen ja vankeudessa pitäminen on valitettavaa toimintaa, joka loukkaa elävän olennon vapautta.

Toinen esimerkki on sananvapaus, jonka kautta ihmisillä on velvollisuus ja tarve saada tietoa ja ilmaista mielipiteensä ja tunteensa vaikuttamatta muihin yksilöihin.

Katso myös Vapaus.

Vastuullisuus

Vastuu osoittaa ihmisen ominaisuuksia vastatakseen tehtyihin sitoumuksiin riippumatta siitä, ovatko ne täysin mukavia vai eivät.

Vastuullisia ihmisiä ovat ne, jotka pitävät sanansa ja kykenevät analysoimaan tilanteita ja reagoimaan tekojensa seurauksiin. Joissakin tapauksissa vastuu riippuu muun muassa tehtävästä, sosiaalisesta tai perheroolista.

Esimerkiksi, kun henkilö ottaa lemmikin, hänen oletetaan tietävän, mitkä hänen velvollisuutensa ovat, eli kattaa perustarpeensa ruokaan, eläinlääketieteeseen, antamaan hänelle kodin, rakastamaan ja vastaamaan kaikkiin hyviin tai huonoihin tekoihin, jotka eläin suorittaa ..

Katso myös Vastuu.

Rehellisyys

Rehellisyys paljastaa totuuden ja vilpittömyyden. Rehellisiä ihmisiä pidetään myös vastuullisina, oikeudenmukaisina ja kunnioittavina.

Rehellisyys on arvo, joka kattaa kaikki ihmisen toimet ja ajatukset, luo luottamusta eikä salli valheita tai petoksia.

On olemassa useita esimerkkejä rehellisyydestä, kuten velan maksaminen odottamatta sen perimistä, huonossa kunnossa olevien esineiden tarjoaminen tai lainaaminen, jos tiedät sen, kohdat henkilön ja ilmaiset ajatuksesi ilman, että sinun on puhuttava selän takana , muiden joukossa.

Katso myös Rehellisyys.

kunnioitan

Kunnioitus on vastavuoroinen arvo, joka on lisättävä varhaisesta iästä lähtien. Kunnioittavat ihmiset osaavat arvostaa perheen, ystävien, työn ja kaikkien niiden ihmisten merkitystä, jotka ovat heidän ympärillään ja joiden kanssa he jakavat.

Kunnioitus arvona on voimassa koko elämän. Kunnioituksen kautta ihmiset voivat liittyä ja ymmärtää paremmin sekä jakaa etujaan ja tarpeitaan.

Esimerkkejä tästä arvosta ovat vanhempien, auktoriteettien, luonnon, perheen ja ystävien kunnioittaminen sekä muiden, luonnon, vanhusten, elämän, monimuotoisuuden, sääntöjen ja lakien kunnioittaminen.

Tunnisteet:  Ilmaisut - Suosittu Sanat Ja Sananlaskut Ilmaisut-In-Englanti