Merkitys arvot

Mitä arvot ovat:

Arvot ovat periaatteita, hyveitä tai ominaisuuksia, jotka luonnehtivat henkilöä, toimintaa tai esinettä, joita tyypillisesti pidetään positiivisina tai joilla on suuri merkitys sosiaaliselle ryhmälle.

Arvot motivoivat ihmisiä toimimaan tavalla tai toisella, koska he ovat osa uskomusjärjestelmää, määräävät käyttäytymistään ja ilmaisevat kiinnostuksensa ja tunteensa.

Arvot määrittelevät ihmisten ajatukset ja tavan, jolla he haluavat elää, ja jakavat kokemuksiaan ympärillään olevien kanssa.

On olemassa joukko yhteiskunnan yhteisiä arvoja, jotka määrittelevät ihmisten käyttäytymisen ja asenteiden, jotta voidaan saavuttaa kollektiivinen hyvinvointi.

Tärkeimmistä arvoista inhimilliset arvot erottuvat, koska niillä on suurempi tunnustus ja vaikutus eri sosiaalisiin ryhmiin. Nämä arvot liittyvät muun muassa kunnioitukseen, suvaitsevaisuuteen, ystävällisyyteen, solidaarisuuteen, ystävyyteen, rehellisyyteen, rakkauteen, oikeudenmukaisuuteen, vapauteen.

Esimerkiksi vapaus on ihmisarvo, joka kaikkien ihmisten on tehtävä päätöksemme ja ilmaistava tunteemme ja mielipiteemme.

Nyt kun on kyse niistä arvoista, joita sovelletaan ihmisryhmään, jossa kulttuurit ja sosiaaliset ominaisuudet otetaan huomioon, puhumme kulttuurisista arvoista ja sosiaalisista arvoista.

Kulttuuriarvot liittyvät ihmisryhmän tai yhteisön yhteisiin uskomuksiin ja tapoihin, ja sosiaaliset arvot ovat periaatteita, jotka yhteiskunnan jäsenet tunnistavat ja joita sovelletaan suhteessa toisiinsa.

On myös eettisiä ja moraalisia arvoja, jotka viittaavat yhteiskunnan ja yksilöiden harjoittamiin normeihin ja käyttäytymiseen.

Lopuksi, erityisemmissä yhteyksissä voimme erottaa toisistaan ​​perhearvot, jotka ovat niitä arvoja, jotka henkilö jakaa lähimmän ympäristönsä kanssa. uskonnolliset arvot, jotka ovat ominaisia ​​kunkin henkilön uskomuksille, ja henkilökohtaiset arvot, jotka ovat suuntaviivoja, jotka jokainen yksilö asettaa käyttäytymisessään.

Esimerkkejä tärkeimmistä arvoista

Alla on luettelo tärkeimmistä arvoista ja niiden merkityksestä.

 • Kunnioitus: antaa meille mahdollisuuden tunnistaa ja hyväksyä, että kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä. Kunnioitus määrittelee toimintatapamme muita kohtaan.
 • Rakkaus: auttaa meitä toimimaan hyvästä jokaisen ihmisen kunnioituksen ja vapauden kautta.
 • Oikeus: kyse on toiminnasta ja tasapainoisimpien päätösten tekemisestä kunkin henkilön tai tilanteen mukaan.
 • Vapaus: inhimillinen arvo, jonka mukaan ihmisten on tehtävä päätöksemme ja ilmaistava tunteemme ja mielipiteemme.
 • Suvaitsevaisuus: hyväksy, että kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia ominaisuuksillaan ja puutteillaan, jotka tunnistavat heidät.
 • Vastuu: Se on hyväksyttyjen tai aiemmin sovittujen velvoitteiden täyttäminen.
 • Hyvyys: se on halu tehdä hyvää toisille.
 • Kiitollisuus: tarkoittaa kiitollisuutta kaikille niille, jotka auttavat ja tukevat meitä.
 • Nöyryys: kyky tunnistaa rajoituksemme ja heikkoutemme tuntematta häpeää tai syyllisyyttä.
 • Solidaarisuus: periaate, jonka avulla voimme antaa apua avuttomalle henkilölle.
 • Uskollisuus: arvo, joka kutsuu meitä olemaan uskollisia sille, mitä uskomme, olipa kyseessä henkilö, sääntö jne.
 • Anteeksianto: se tarkoittaa tietämistä antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Anteeksianto luovuttaa kostoa.
 • Kärsivällisyys: se on hyve, jonka avulla voimme kestää vastoinkäymisiä kypsällä ja positiivisella asenteella.
 • Rehellisyys: perusarvo on perustaa suhteet, jotka perustuvat kunnioitukseen, luottamukseen ja totuuden kertomiseen.

Katso myös yhteiskunnan 10 tärkeintä arvoa ja niiden merkitykset.

Eettiset arvot ja moraaliset arvot

Etiikka ja moraali ovat termejä, jotka liittyvät arvoihin. Vaikka monissa tapauksissa eettiset arvot ja moraaliset arvot puhutaan keskenään, näillä termeillä ei ole samaa merkitystä.

Eettiset arvot ovat käyttäytymisohjeita, joilla pyritään säätelemään ihmisten käyttäytymistä. Ne ovat yleismaailmallisia arvoja ja ne hankitaan jokaisen ihmisen yksilöllisen kehityksen aikana. Esimerkiksi työelämässä arvot, kuten vastuullisuus tai oikeudenmukaisuus, ovat avainasemassa.

Moraaliset arvot ovat puolestaan ​​yhteiskunnan välittämiä sukupolvelta toiselle ja voivat vaihdella ajan myötä. Joissakin tapauksissa ne voidaan määrittää uskonnollisen opin perusteella. Esimerkiksi arvot, kuten solidaarisuus tai rehellisyys, ovat erittäin tärkeitä sosiaalisissa olosuhteissa.

Katso myös Esimerkkejä viidestä tärkeimmästä eettisestä arvosta.

Arvoasteikko

On olemassa suuri määrä arvoja, sekä yleisiä että erityisiä, joiden tärkeysjärjestys vaihtelee kussakin yksilössä tai sosiaalisessa ryhmässä.

Esimerkiksi ystävien välillä on joukko yhteisiä arvoja, kuten ystävyys ja kunnioitus. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin erilaiset henkilökohtaiset arvot.

Arvoasteikko osoittaa, että on olemassa hierarkkinen järjestelmä, jossa jotkin arvot asetetaan etusijalle muihin nähden ristiriidan sattuessa.

Samoin arvoja, joita pidetään tärkeimpinä, ovat arvot, joilla on laajempi tai monimutkaisempi merkitys, esimerkiksi rakkauden arvo sisältää ystävyyden arvon.

Siksi nämä arvot toimivat motivaation lähteenä ja edellyttävät ihmisen päätöksentekoa ja toimintaa.

Katso myös Arvojen asteikko.

Arvojen merkitys

Arvot muodostavat perustan kaikkien ympärillämme olevien henkilökohtaisen ja yleisen hyvinvoinnin saavuttamiselle, minkä vuoksi niitä pidetään tärkeinä useista syistä.

Ensinnäkin, koska ne liittyvät käyttäytymiseemme ja tapaamme kehittää elämäämme henkilökohtaisesta, perhe-, työ- ja sosiaalisesta näkökulmasta, vaikka niiden tärkeysjärjestys vaihtelee kussakin näistä näkökohdista.

Esimerkiksi kodeissamme käytämme tiettyjä arvoja, kuten rakkautta, viestintää ja kiitollisuutta vanhempiemme, sisarusten, isovanhempien tai kumppanin kanssa, jotta voimme luoda terveen rinnakkaiselon ja keskinäisen kunnioituksen.

Mutta jos tapaamme koulussa tai töissä, voimme toteuttaa erilaisia ​​sosiaalisia arvoja, koska toimimme vastuullisesti ja kunnioittaen ympärillämme olevia. Vaikka puhumme yhteisöstämme, käytämme myös arvoja, kuten suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta, luodaksemme positiivisia yhteyksiä naapureihimme.

Tässä mielessä arvojen tärkeys on tunnistaa käyttäytymisemme ja tunteemme hallitsevat periaatteet ja jotka motivoivat meitä olemaan parempia ihmisiä joka päivä.

Arvot ovat myös tärkeitä, koska ne toimivat oppaana tehdä oikeita päätöksiä eri elämäntapahtumien edessä ja antavat meille mahdollisuuden ottaa vastuuta teoistamme.

Tunnisteet:  Tiede Ilmaisut-In-Englanti Ilmaisut - Suosittu