Demokratian arvojen merkitys

Mitkä ovat demokratian arvot:

Demokratian arvot ovat ominaisuuksia, jotka on pantava käytäntöön kussakin yhteiskuntaryhmässä järjestyksen, edistyksen ja hyvien suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi yksilöiden välillä.

Demokratia on sekä hallintomuoto että yhteiskunnallinen organisaatio, jonka kautta ihmisten on erityisten osallistumismekanismien kautta tehtävä poliittisia päätöksiä, jotka vastaavat yhteisön tahtoa ja tarpeita.

Siksi demokratian arvot ovat joukko eettisiä ja sosiaalisia arvoja, jotka perustuvat sarjaan uskomuksia, käyttäytymistä, menetelmiä, ideoita ja poliittista ymmärrystä.

Samoin demokratian periaatteet edistävät muun muassa sen arvoja, perustuslain tunnustamista, ihmisarvoa, ajatuksen- ja sananvapautta, yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, vallan rajoittamista ja valvontaa.

Demokratia on hallintojärjestelmä, joka perustuu kansakunnan kansalaisten edustuksen ja rinnakkaiselon periaatteeseen.

Nämä arvot, kuten voidaan nähdä, on rakennettu uudelleen ajan myötä tärkeysjärjestyksessä ja kunkin aikakauden tarpeiden mukaan. Toisin sanoen ne ovat arvoja, joita mukautetaan ajan myötä sopeutuaksemme uusiin tarpeisiin ja sosiaalisiin muutoksiin.

Demokratian arvot ovat osa yhteiskunnan perusta ja sen jatkuvaa toimintaa. Näiden arvojen kautta etsitään vaihtoehtoja, jotka edistävät kehitystä ja kansalaisten osallistumista, mutta rajoittavat autoritaarisuutta.

Demokratian arvoista voimme mainita muun muassa vapauden, oikeudenmukaisuuden, veljeyden, tasa -arvon, osallistumisen, moniarvoisuuden, suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden, kunnioituksen, vuoropuhelun.

Katso myös demokratia.

Demokratian tärkeimmät arvot

Demokratian arvot pyrkivät korostamaan yksilöiden ja yhteiskuntien ominaisuuksia. Nämä arvot muodostavat yhdessä muiden kanssa elämänprojektit, jotka kansalaiset kokonaisuutena haluavat saavuttaa suvereniteettijärjestelmästä.

Liberty

Vapaus on oikeus, joka kaikilla elävillä olennoilla on, koska heillä on täysi elämä kehittääkseen ideoita ja projekteja, saavuttaakseen tavoitteita, harjoittaa uskoa muun muassa vaikuttamatta kielteisesti ympärillämme oleviin.

Demokratiassa vapaus heijastuu mahdollisuuteen ilmaista mielipiteitä ja kritiikkiä, kuulua poliittiseen puolueeseen, käyttää äänioikeutta, perustaa perhe, opiskella ja vapaasti valita paras elämänvaihtoehto monimuotoisuuden joukosta.

Veljeys

Demokratiassa veljeyttä edistetään osana ihmissuhteita, kaikilla kansalaisilla on sama arvo ja heillä on samat velvollisuudet ja oikeudet lain edessä.

Veljeskunta demokratiassa kutsuu jakamaan mielipiteitä ja uskomuksia devalvoimatta muita. Ihmisten erilaisten etujen tai mielipiteiden ei pitäisi olla syy vastakkainasetteluun, päinvastoin, niiden pitäisi luoda uusia ja parempia demokraattisia ehdotuksia.

Tasa -arvo

Se viittaa kansalaisten oikeudelliseen ja poliittiseen tasa -arvoon. Kaikki yhteiskunnan jäsenet sosiaalisesta luokasta, akateemisesta tasosta, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta suuntauksesta riippumatta ovat tasa -arvoisia lain edessä.

Tasa -arvo näkyy äänestyksessä. Kaikki ihmiset voivat käyttää äänioikeuttaan, koska heidän poliittinen ja suvereeni arvonsa on sama kaikille kansalaisille.

Monimuotoisuus

Monimuotoisuus on arvo, joka kehottaa meitä hyväksymään erimielisyydet ja hyödyntämään nämä parhaat ehdotukset. Se on tapa tunnistaa ja kunnioittaa monimuotoisuutta kaikilla ihmisen osa -alueilla.

Monimuotoisuus ei kuitenkaan ole ristiriidassa tasa -arvon kanssa, molemmat ovat tärkeitä demokraattisia arvoja. Monimuotoisuus kutsuu meitä tunnistamaan yhteiskunnan moninaiset todellisuudet ja monimutkaisuuden. Se on osa vapautta ja veljeyttä.

Osallistuminen

Osallistuminen on erittäin tärkeä arvo, jota on edistetty osallistavan demokratian uusissa suuntauksissa. Tämä liittyy siihen, kuinka vaikeaa ihmisten on joskus osallistua poliittiseen toimintaan tai julkisiin asioihin joko ajan puutteen tai ajan puutteen vuoksi. välinpitämättömyys.

Kansalaisten osallistuminen on äärimmäisen tärkeää etenkin demokraattisessa hallintojärjestelmässä, jossa kansalaiset valitsevat poliittiset edustajansa.

Tästä syystä modernit demokratiat pyrkivät olemaan edustavia, toisin sanoen poliitikkojen ilmaisemaan ihmisten huolenaiheet ja tarpeet hallintoelimissä saadakseen ihmisten äänen kuuluviin.

Vuoropuhelu

Vuoropuhelun kautta voidaan soveltaa muita arvoja, kuten kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta. Vuoropuhelu merkitsee osata kuunnella ja esittää mielipiteitä tai ehdotuksia yhteistä etua koskevasta asiasta.

Vuoropuheluun kuuluu myös joukko argumentteja ja demokraattinen kanta, joiden avulla voidaan päästä sopimuksiin, jotka hyödyttävät asianomaisia ​​osapuolia eroista riippumatta.

Tunnisteet:  Teknologia-E-Innovaatio Uskonto Ja Hengellisyys Sanat Ja Sananlaskut